Website: cico507.com.vn

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

Website: cico507.com.vn

Website: cico507.com.vn sản xuất năm 2018

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 507

 

Website được thiết kế trong 3 ngày và code trong 7 ngày. Bao gồm các trang:

1, Trang chủ: http://cico507.com.vn/

2, Trang nhóm dự án cha: http://cico507.com.vn/du-an-113

3, Trang nhóm dự án con: http://cico507.com.vn/ha-tang-110

4, Trang chi tiết dự án: http://cico507.com.vn/chi-tiet/ceco-507-lam-chu-dau-tu-khu-do-thi-moi-tien-chau-phuc-yen-vinh-phuc-13.html

5, Trang nhóm tin tức: http://cico507.com.vn/tin-tuc-su-kien.htm

6, Trang chi tiết tin tức: http://cico507.com.vn/luat-doanh-nghiep-so-602005qh11-ngay-29-thang-11-nam-2005.html

7, Trang liên hệ :http://cico507.com.vn/lien-he.tv

Website được tạo ra với mục đích giới thiệu công ty, giới thiệu dự án.

Nhận xét bài viết